Sunday, 17 May 2015

Sraith Pictiúr

I really need to study for my Irish orals tomorrow, so this post is going to be in Irish. Deal.

The website won't let me download the actual pictures, so I'm just going to title them and go from there.

Bua sa chomórtas Raidió

Bhi Liam ina shuí ina seomra codlata ag léamh nuair a chuala sé fógra faoi chomórtas ar an Raidió. Bhí an ceist éasca, agus bhí dhá thicéad do cheolchoirm U2 ar fáil. Ba bhreá le Liam U2; bhí postéar U2 ar a bhalla. 

Bhí an freagra aige. Sheol sé téacs chuig an stáisiún chomp tapaigh is a bhí sé ábalta ach níorbh a fhios aige an raibh sé tapa go leor.

Bhí sé ag léamh arís nuair a chuala sé a hainm ón raidió. Bhí sé fógraithe mar bhuaiteoir na chomórtais (I made up that phrase). Bhí áthas an domhain air.

Díreach, sheol sé téacs chuig a chara Sinéad. D'inis sé an deascéal di agus thug sé cuireadh di dul leis go dtí an ceolchoirm.

Ceolchoirm den scoth a bhí ann. Chaith siad an oíche ag damhsa agus ag canadh, agus bhí a lán spraoi acu. Ba bhreá leo an ceol. 

Tar éis an ceolchoirm, d'ith siad borgaire agus thosaigh said ag caint faoin gceolchoirm. Cheap Liam go raith an amhrán nua go hiontach. Dúirt Sinéad "go raibh maith agat" dó.

Someone please kill me. That's only one of them, there are four or five more.

Tá sé in am tosú ag obair!

Chonaic Mamaí Seán a thuarisc scoile agus bhí fearg uirthi. Fuair sé D i nGaeilge agus i Stair. Ní raibh seo maith go leor. 

Thug sí cuairt dá sheomra codlata. Bhí sé ag imirt cluichí ríomhaire. Ní raibh sé ag déanamh aon staidéar ar bith. Thug sí amach dó.

Ansin, chuir sí glaoch ar an príomhoide. Bhí eagla ar Seán.

Bhuail an triúr acu le chéile in oifig na príomhoide agus rinne sé plean. Bhí ar Seán na rudái seo a déanamh chun feabhas a chur ar a obair. Ní raibh Seán sásta.

Rinne Seán a lán dul chun cinn. Thosaigh sé ag staidear go dian agus ní dhearna sé cur amú ama arís. Bhí a ríomhaire múchta agus bhí leabhair timpeall leis.

Nuair a tháinig an direadh tuairisc scoile, bhí deascéal inti. Bhí a mháthair sásta mar fuair sé A agus B. Lig sé osna faoiseamh as. 

Madra ar Strae

Fuair Liam téacs ó Síle. Bhí a madra imithe agus bhí sí trí chéile. Dúirt sé go raibh sé ar a mbealach di. 

Thug Liam barróg mór dí nuair a bhuail siad le chéile. Bhí sí ag caoineadh. D'inis sí dó cad a tharla agus rinne sé cupán tae di. Smaoineadh siad ar phlean chun an madra a fháil ar ais.

Chuir siad an scéal sna meain chumarsáide. Bhí fógra curtha amach ar an raidió agus ar an suíomh idirlíon Facebook. Chomh maith leis sin, sheol siad téacs chuig a chairde. Scríobh siad déan cur síos ar an madra, Jojo, agus d'fhág siad uimhir telefón. Cá raibh Jojo?

Chuaigh siad amach ar an sráid agus glaoigh siad ainm Jojo. Go tobann, chuala Síle a fón ag sonnadh sa póca.

Bhí nuacht maith ann. Bhí Jojo ag fear éigin. D'inis Síle an deascéal le Liam. 

Chonaic an fear Jojo san ionad siopadóireachta. Lean Jojo an fear nuair a bhí sé ag fágáil an áit. Bhí áthas an domhain ar Síle. Bhí áthas ar a tuismitheoirí freisin, ach dúirt siad go raibh uirthi bheith níos curamaí sa todhchaí. 

An Gaeilge - seoid luachmhar agus cuid dár gcultúr

Bhí Séan agus Liam ag siúl nuair a chonaic said siopa ceoil. Bhí fógra sa fhuinneog as Gaeilge. Ba mhaith leo sin. Shocraigh siad an Gaeilge a chur chun cinn. 

Chuaigh siad ar an idirlíon agus fuair siad eolas ar an nGaeltacht. 

Chuaigh siad go dti an Gaeltacht I rith an tsamhraidh agus bhi a lan spraoi acu. Bhuail siad le chairde nua agus chaith siad a lan ama ag damhsa, ag seinm ceoil agus ag canadh. D'imir siad sport nuair a bhi an ghrian ag scoilteadh na gcloch. 

Chomh math leis sin, d'usaid siad meain chumarsaide Gaeilge. D'eist siad ar Raidio na Gaeltachta agus d'fheach siad ar TG4. 

D'aithin an scoil a n-iarracht math an Gaeilge a chur chin cinn agus thug an priomhoide gradam doibh. 

Two more to go. I'm no longer putting fadas in, autocorrect hates Irish enough as it is. 

Tine sa Teach

Bhi Maire ag siul abhaile on diosco ag a haon a chlog ar maidin. Mi Nollaig a bhi ann, agus bhi se ag cur sneachta. Bhi Maire preachta leis an bhfuacht. Nuair a shroich si an teach, chuir si a lamha os comhair an tine. 

Bhi ocras uirthi agus chuaigh si isteach sa chistin. Thosaigh si ag cocaireacht scealloga ar an sorn. 

D'fhan si le na scealloga ar feadh tamaill, ach bhi si an-tuirseach. Ba bhrea uirthi dul ina lui ar feadh noimead amhain. Afach, thit si ina codladh. Thosaigh tine sa chistin. 

Dhuisigh tuismitheoiri Maire. Bhi an ait dubh le deatach. Chuir a hathair glaoch ar na seirbhisi eagandala agus duisigh a mathair i. 

Thainig an brigoid doitean gan mhoill agus mhuch siad an tine. Cuireadh Maire ar shintean. 

Dhuisigh Maire san ospideal. Bhi uirthi cupla la a caitheamh ann ach bheadh si ceart go leor. Afach, bhi an teach scriosta. 

Gadaiocht ar an Traein

D'fhag tuismitheori Sarah agus Aine iad sa staisiun traenach Corcaigh. Bhi siad ag dul go Gailleamh. I cant spell that word. 'Bi curamach' arsa a dtuismitheoiri. 

Shui siad sios ar an dtraein. Chuir Sarah a mala agus a sparan ar an mbord agus thog Aine a riomhaire amach. Thosaigh Sarah ag leamh. 

Bhi siad tuirseach, agus thit siad ina codladh. Ghoid an fear a bhi in aice leo an sparan agus d'fhag se. 

Nuair a dhuisigh siad, bhi an sparan imithe. Bhi iontas orthu. Cheap siad gur thit se ar an urlar, ach ni raibh se le feiceail i ngach aon ait. 

D'inis siad an sceal le cigire a bhi ann. Chuir an cigire glaoch ar na Gardai. Fuair na Gardai an fear agus thug siad an sparan ar ais ag Sarah. Lig si osna faoiseamh aisi. 


That was terrible, thank god it's over. Now the English essay, Physics,  study for French oral... i really can't be botheredNo comments:

Post a Comment